indicke-konopi

Monday, June 20, 2011

konopí

V USA se rozšířilo užívání konopí k navozování euforických stavů ve velké míře na poč. 19. stol, v době přílivu mexických dělníků. Odtud se tento zvyk rozšířil do Evropy. Začaly se vyvíjet značně rozdílné názory na tuto drogu – většinou však chybí hlubší znalosti problému. Debaty o osudu konopí se zatím bohužel neubírají ke konkrétním výsledkům; nejprve je třeba překonat politické a sociální problémy, byrokratický přístup k řešení a špatnou informovanost. Jasné však je, že ať bude vítězit represe, nebo legalizace, lidé budou užívat konopí i nadále.


KONOPÍ JAKO DROGA

Drogy se vyrábějí z konopí už od počátků jeho pěstování. Jejich užívání bylo spjato s různými náboženskými nebo lékařskými rituály (psychotropní účinek má v léčení nemocí nezastupitelnou úlohu). Kromě toho se konopí užívá samozřejmě pro navození příjemných stavů, zlepšení nálady, pro obveselení či zintenzivnění pocitů.
Hlavní psychoaktivní látkou v konopí je THC, obsažené v pryskyřici (která se zřejmě tvoří jako ochranná substance) neoplodněného pestíkovitého květenství. THC je zkratka pro 3,4 transdelta-1-tetrahydrocannabinol (strukturní vzorec viz. přílohy) z rodu 21-uhlíkatých cannabinoidů. Těch existuje kolem 60, ale pouze THC je výrazně psychoaktivní. THC na vzduchu degraduje - přeměňuje se na méně účinné cannabinoidy. Snahy o laboratorní výrobu THC vedly k poměrně drahým a v lékařství dosti nepraktickým preparátům s obchodním názvem Marinol®.
Drogy vyráběné z konopí mají všechny v základu zhruba stejný účinek, avšak síla prožitku záleží na množství požitých účinných látek. Zkušení kuřáci umějí rozeznávat mezi různými stavy (podobně jako dlouholetý milovník piva dokáže do určité míry rozlišit jednotlivé značky). Zážitek však nezávisí jen na droze, ale na samotném uživateli – stavy jsou závislé na jeho psychickém rozpoložení. Zjednodušeně lze říci, že kouření v dobré náladě tuto náladu ještě umocňuje, ve špatné se mohou dostavit návaly depresí a úzkosti. Záleží ale i na prostředí a samozřejmě na podvědomých událostech.
Drogy se vyrábí několika způsoby, čímž vznikají specifické druhy se svou tradicí a silou účinku. Nejrozšířenější je bezesporu
• marihuana (slangově: ganja, tráva, kif, bhang, marjánka...). Vyrábí se z květů samičích rostlin (palic). Ty totiž obsahují nejvíce pryskyřice obsahující THC. Výsledná droga není ničím jiným než směsí palic, semen a lístků z konopí. Vyznačuje se charakteristickým silným pachem. Při některých procedurách se tato směs (pokud je bohatá na pryskyřici) ještě navíc dá na několik dnů stlačit. Dochází k chemickým změnám, které se příznivě odrazí v kvalitě drogy. Marihuana se nejčastěji kouří společně s tabákem z cigarety zvané joint.
• hašiš (slang.: charas, šit, čokoláda). Hašiš se vyrábí výhradně z konopné pryskyřice a to především z rostlin k. indického, nejbohatšího na THC. Pro srovnání – hašiš je zhruba 8x silnější než ekvivalentní množství marihuany.
• haš olej. Tato nepříliš častá forma drogy se vyrábí úpravou hašiše. Haš olej je neobyčejně silný (2-3x než hašiš) a již několik kapek přidaných do cigarety působí velmi silně.
• ostatní formy. Výše zmíněné drogy jsou ty hlavní, vyrábějí se ale také různé odvary, používané pro přípravu pokrmů. Účinek konopí přijatého trávicím ústrojím je poněkud odlišný a tento způsob aplikace není v naší zemi příliš rozšířen, ačkoliv má své nesporné výhody (neničí plíce, délka působení drogy je výrazně delší). Nevýhodou je však pro mnohé potřeba velkého množství konopí pro "vaření" a delší doba do nástupu prvních náznaků změněného vnímaní. Objektivní nebezpečí představuje možnost předávkování, protože konzument nemůže odhadnout dávku tak přesně jako při kouření.

Thursday, May 26, 2011

DĚJINY KONOPÍ A JEHO VYUŽITÍ

Motto:
...pánové Opium, Hašiš a Víno přijdou k městu, jehož brány jsou zamčené. Alkohol začne řvát a bušit do dveří. Opium říká: „Tak si tady sedněme pod strom, kde budeme spát až do rána.“ Konopí na to: „Co se rozčilujete, pojďte, vlezeme tam klíčovou dírkou!“

KAPITOLA I.
Konopí rumištní je nejmenší, má nejnižší obsah THC a není proto užíváno k pěstitelským účelům. Vyskytuje se jako plevel po celém světě kromě subarktických a arktických oblastí. (Mapa výskytu konopí se nachází v přílohách).

Díky halucinogenním účinkům bylo konopí používáno při šamanských rituálech. Během 15. století tento zvyk začal pomalu mizet v důsledku kolonizačních výprav. Do Evropy přinesl konopí zřejmě kočovný kmen Skythů v 3. stol. př. n. l.
Léčivých vlastností konopí se užívalo k léčbě mnoha nemocí - malárii, zácpě, chronickým bolestem, ženským nemocím, malomocenství, poruch trávení a vyměšování, nechutenství, nespavosti, černému kašli, bolestem uší, úplavici. V kolika případech mělo konopí opravdu zásluhu na vyléčení je sporné, nicméně jako lék jiných nemocí se dá s výbornými výsledky použít i v současnosti.
K náboženským účelům se konopí nejvíce používalo v Tibetu (na rozdíl od Evropy). Jako jinde, i tady se později rozšířilo jak v lékařství, tak jako rekreační droga. Konopí je v Himalájích spjato se životy tamějších lidí tak, jako např. alkohol v euroamerické civilizaci.

Monday, May 09, 2011

PŘEDMLUVA

Práci, kterou právě začínáte číst, jsem původně zamýšlel napsat jako učebnici nebo jakýsi rozsáhlejší informační materiál o konopí. Po několika rozhodováních jsem došel k názoru, že takové dílo by nebylo takřka ničím novým; kdo si informace o této rostlině sehnat chce, neměl by to být velký problém. Literatura zde existuje, ačkoliv situace není ideální (za věrohodné autory považuji několik málo osob - publicistu J. X. Doležala, MUDr. Jiřího Presla z nadace Drop-In a jiné skutečné odborníky). Bohužel je zde řada lidí, kteří nemají potřebné informace a zkušenosti k napsání jasné, pravdivé a srozumitelné knihy, ale přesto tak činí. Podle mého názoru je zkreslování informací, roznášení lží či polopravd velmi nebezpečným jevem, především pak pro mladé lidi, kteří si své názory (jež si ponesou celý život) teprve tvoří.
Rozhodl jsem se vypracovat teoretickou část na základě praktické - tedy výzkumu mínění mladých lidí o konopí. Takovou, aby se zaměřovala na ty oblasti, kde je informovanost na špatné úrovni. Chci zdůraznit, že v žádném případě nechci, aby má práce někoho ovlivňovala ve smyslu navádění k užívání drog. Pokusím se vytvořit originální dílo, které bude spojovat některé důležité oblasti (historie, právní situace, konopí jako rostlina, konopí jako droga apod.) s důrazem na méně známá fakta a poznatky.
K napsání této práce mě inspiroval fakt, že ačkoliv marihuana je droga mezi mladými lidmi nepopiratelně velmi populární (mnohem méně často je i stejnou silou odsuzována), myslím, že tito lidé nemají o „trávě“ dostatek objektivních informací. To však platí pro všechny drogy, od tabáku přes alkohol, LSD, pervitin až po heroin. Nebudu zastírat, že celá práce je napsána v optimistickém duchu. Vypovídá spíše o užitečnosti marihuany. Myslím ale, že se přesto nejedná o jednostranné, zaujaté dílo.

Labels:

Tuesday, March 08, 2011

DĚJINY KONOPÍ A JEHO VYUŽITÍ

Konopí provází člověka zřejmě už 10 000 let - tedy od dob prvního zemědělství ve starém světě. Již tehdy lidé uměli lidé připravit z konopí olej (resp. z jeho semen), pevná vlákna a samozřejmě také drogy. Konopí se rovněž používalo v lidovém lékařství, nyní má svou roli i v lékařství moderním. Zajímavé je, že konopí zřejmě stálo u zrodu první náboženské víry v důsledku jeho extatických účinků a duchovních prožitků. Není divu, že rostlina tak všestranného využití se brzy rozšířila z Asie do celého světa.
Podívejme se nyní trochu podrobněji na využití konopí různými národy v průběhu dějin. První hmatatelné důkazy najdeme v Číně - archeologové zde objevili zbytky konopných vláken staré přes 6000 let. Tyto konopné produkty byly nalezeny také v Tchaj-wanu a Turkestánu. V Egyptě se vyráběly z konopných vláken tkaniny, sloužící pro výrobu oblečení určeného zemřelým.

Labels:

Friday, May 07, 2010

základní informace o konopí

BOTANICKÉ ZAŘAZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝSKYT

Klasifikace konopí je poněkud problematická. Ačkoliv všichni se shodnou na tom, že patří do čeledi konopovité (Cannabaceae) a rodu konopí (Cannabis L.), odborníci považují za nejednoznačné určení druhů. Panují dva hlavní názory, z nichž první (rozšířenější) říká, že existují 3 druhy konopí:
• Konopí seté (Cannabis sativa L.),
• Konopí indické (Cannabis indica) a
• Konopí rumištní (Cannabis ruderalis).
Druhý vychází z velké variability konopí. Potom je jediným druhem konopí seté a
k. indické a rumištní jsou jeho dva poddruhy.
V každém případě se vyjmenované druhy liší vzhledem a obsahem hlavní účinné látky – THC (tetrahydrocannabinol).
Konopí seté je jednoletá, dvoudomá bylina. Pochází z Indie a je to pravděpodobně nejstarší rostlina pěstovaná pro psychotropní účinky. Dorůstá délky obyčejně 2m, ale jsou hlášeny až 6m jedinci. Samčí rostlina je slabší, po opylování hyne a obsahuje také méně THC. Samičí rostlina je podsaditější a listnatější. Její větší obsah THC je dán vylučováním pryskyřice s touto látkou. Listy jsou paprskovitě uspořádané, mají 3 – 15 čárkovitě kopinatých, pilovitých lístků. Obvykle měří 1,5 x 8 cm. Prašníkovité okvětí je latnaté, pestíkovité úžlabní. Drobné květy mají jen nepatrné okvětí. Květy jsou nejčastěji zelené, ale mohou být i nažloutlé či nafialovělé. Plodem jsou nahnědlé nažky v tvrdém listenci. Semeno má rozměry 2x4 mm, je elipsovitého tvaru.
Konopí indické je menšího vzrůstu (obvykle 1,5 m) a kónického tvaru. Roste volně např. v okolí Kandaháru (Afgánistán), ale i jinde a má ze všech druhů nejvyšší obsah THC.

Labels: